Phần trong tiếng Ukraina

Phần trong tiếng Ukraina

Học cách nói về các mùa trong tiếng Ukraina?

Весна
Весна (Mùa xuân)
Літо
Літо (Mùa hè)
Осінь
Осінь (Mùa thu)
Зима
Зима (Mùa đông)